شور فاطمیه اول

 


دریافت

سرود پایانی هیئت:

 


دریافت

مداحی هیئت:

شب سوم:

 


دریافت

 


دریافت

شب چهارم:

 


دریافت

 


دریافت

شب پنجم:

 


دریافت

 


دریافت

 


دریافت

شب ششم:

 


دریافت

 


دریافت

شب هفتم:

 


دریافت

شب هشتم:

 


دریافت

 


دریافت

شب نهم:

 


دریافت

 


دریافت

ظهر تاسوعا:

 


دریافت

 


دریافت

شب دهم:

 


دریافت

 

سخنرانی هیئت:

شب سوم:

 


دریافت

شب چهارم:

 


دریافت

شب ششم:

 


دریافت

شب هشتم:

 


دریافت

شب نهم:

 


دریافت

 


دریافت

ظهر تاسوعا:

 


دریافت

 


دریافت

شب دهم:

 


دریافت

سخنرانی حاج محسن پاکطینت موضوع:ولایت

 


دریافت

 


دریافت

 


دریافت

روضه:

شب سوم:

 


دریافت

شب چهارم:

 


دریافت

شب پنجم:

 


دریافت

شب ششم:

 


دریافت

شب هفتم:

 


دریافت

شب هشتم:

 


دریافت

شب نهم:

 


دریافت

ظهرتاسوعا:

 


دریافت

شب دهم:

 


دریافت

شب دوازدهم:

 


دریافت

شام غریبان:

 


دریافت

 


دریافت